Kortbestemmelser & årlige omkostninger

Vi har samlet de vigtigste oplysninger om dit kort

F24 kortbestemmelser

Gælder for F24 Benzinkort udstedt af Q8 Danmark A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København:

1 HVAD KAN JEG BETALE MED MIT F24 BENZINKORT?

F24 Benzinkort kan anvendes ved betaling af varer og tjenesteydelser på Q8 servicestationer, Q8 automatanlæg, F24 anlæg i Danmark og de til enhver tid tilknyttede forretninger.

På nuværende tidspunkt kan F24 Benzinkortet også anvendes på Q8 stationer i Sverige. Benzinkortet kan i disse tilfælde anvendes til køb af brændstof og smøreolie og til køb af alle varer i butik op til kr. 2.000,00 pr. køb, hvoraf kioskvarer dog kun må udgøre kr. 800,00.

Derudover kan benzinkortet anvendes til serviceydelser og trailerleje for op til kr. 5.000,00 pr. køb samt til betaling af P-afgift i Billund lufthavn, parkeringshuse i Odense og broafgift på Storebælts- og Øresundsbroen for op til kr. 2.600,00.

2 HVORDAN VIRKER F24 BENZINKORT?

Benzinkortet kan kun anvendes til og med den udløbsmåned, der står anført på benzinkortet.

I udløbsmåneden vil du som kortindehaver få tilsendt et nyt benzinkort påtrykt en ny gyldighedsperiode, såfremt benzinkortet har været anvendt indenfor de sidste tre måneder. Ved hvert køb udfærdiger stationspersonalet en salgsnota, som kontrolleres og underskrives af dig, eller hvis købet foretages på en station med elektronisk indlæsningsmateriel, kvitteres af dig ved indtastning af din pinkode.

Der kan udstedes flere benzinkort til samme konto, men med eget kortnummer, egen pinkode og individuelt præget tekst.

Benzinkortet er personligt og må alene anvendes af kortindehaver.

3 HVILKE BETALINGSMÅDER ER DER?

Vælges denne betalingsform, modtager du én gang om måneden en betalingsoversigt med en specifikation på de enkelte køb. Betaling trækkes den første hverdag i den efterfølgende måned fra bank-, sparekasse- eller girokonto. Hvis kontoen tilmeldes BS, og der senere foretages afmelding, træder bestemmelserne nedenfor vedrørende alternativ betalingsform via giro eller check i kraft uden yderligere advisering.

Betaling via BS foregår efter "Generelle regler for debitorer i betalingsservice". Kopi af disse regler kan fås hos ethvert pengeinstitut eller ses på www.pbs.dk.

B. ALTERNATIV BETALINGSFORM VIA GIRO ELLER CHECK

Ved denne betalingsform modtager du én gang om måneden en faktura. På fakturaen er anført sidste rettidige betalingsdag.

4 HVORDAN VURDERER Q8 Danmark A/S MIN KREDITVÆRDIGHED?

Q8 Danmark A/S foretager vurdering af din kreditværdighed ved indhentning af kreditoplysning fra et af Datatilsynet anerkendt bureau samt evt. indhentning af regnskaber fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Du skal være opmærksom på, at når du ansøger om benzinkort, giver du således samtidig tilladelse til indhentning og behandling af disse oplysninger.

Q8 Danmark A/S forbeholder sig ret til at afslå udstedelse af benzinkort eller ophæve en eksisterende aftale og inddrage allerede udstedte kort ved angivelse af grunden hertil.

Al handel er betinget af en positiv kreditvurdering af kunden. Q8 er berettiget til under aftaleforholdet at kræve forudbetaling eller andensikkerhed før yderligere leverancer, hvis kundens kreditværdighed ændres.

5 HVOR FÅR JEG OVERBLIK OVER MINE RABATTER?

Alle rabatter på benzin og diesel beregnes ud fra Q8 Danmark A/S' gældende vejledende udsalgspriser (listepris), der kan ses pa www.f24.dk, på kvitteringen eller ved henvendelse til Kundecenteret på telefon 70 24 24 24. Aftalte rabatter ydes af køb på Q8 Servicestationer i Danmark og kan ændres med en måneds varsel.

Der ydes ikke rabat på køb i udlandet.

6 HVORDAN FÅR JEG OVERBLIK OVER MIT FORBRUG?

Kontoen opgøres normalt omkring d. 22. i hver måned, uanset hvilken betalingsform der er valgt.

Hvis du er tilmeldt BS, modtager du en betalingsoversigt, som angiver, hvilken dag beløbet trækkes.

Betaling anses for modtaget den samme arbejdsdag, som det modtages, medmindre dette sker sidst på dagen. I så fald anses betalingen for modtaget den følgende arbejdsdag.

Faktura fremsendes én gang om måneden. Kontrollér ved modtagelsen af din faktura, at de bogførte beløb svarer til dine notaer. Du har pligt til at meddele eventuelle indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede transaktioner snarest muligt. Sidste rettidige indbetalingsdag fremgår af fakturaen.

7 HVORDAN SKAL JEG OPBEVARE F24 BENZINKORTET?

Benzinkortet er forsynet med en pinkode, som skal hemmeligholdes for uvedkommende. Koden må ikke opbevares sammen med benzinkortet eller noteres på benzinkortet.

Benzinkortet skal opbevares på betryggende måde, så det ikke kan misbruges af andre. Opbevar det f.eks. i tegnebogen eller tasken - aldrig i bilen - og undersøg jævnligt, om benzinkortet fortsat er i din besiddelse.

Køb på benzinkortet kan kun ske mod forevisning af benzinkortet samt underskrift på nota eller indtastning af pinkoden. Hvis benzinkortet bortkommer, skal Q8 Kundecenter omgående underrettes herom på telefon 80 20 88 88, således at benzinkortet kan blive spærret.

8 MISBRUG AF F24-BENZINKORT

Du kan som kortindehaver gøres ansvarlig for tab som følge af uberettiget brug af benzinkortet med de begrænsninger, der følger af § 62 i lov om betalingstjenester (lov nr. 385 af 25. maj 2009):

Hvis benzinkortet og pinkoden er blevet misbrugt af en anden, skal du dække tab op til kr. 375,- (selvrisiko), medmindre videregående hæftelse følger af andre regler.

Du skal dække tab op til kr. 8.000,- (inkl. selvrisiko), hvis pinkoden har været anvendt, og:

Du har undladt at underrette Q8 Danmark A/S snarest muligt efter at have fået kendskab til, at benzinkortet er bortkommet, og at pinkoden er kommet til den uberettigedes kendskab,

Du har oplyst pinkoden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug, eller Du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Du skal dække tab op til kr. 8.000,- (inkl. selvrisiko) i tilfælde af, at benzinkortet har været misbrugt af en anden person, når benzinkortet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift, og:

Du, eller nogen, som du har overladt benzinkortet til, har undladt at underrette Q8 Danmark A/S snarest muligt efter at have fået kendskab til, at benzinkortet er bortkommet, eller
Du, eller nogen, som du har overladt benzinkortet til ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.
Din samlede hæftelse kan ikke overstige kr. 8.000,- (inkl. selvrisiko), selv hvis du hæfter efter begge kr. 8.000,- reglerne.
 
Du hæfter for det fulde tab, hvis pinkoden har været anvendt i forbindelse med misbruget under følgende betingelser:

Du har selv oplyst pinkoden til den, som har misbrugt benzinkortet, og du indså eller burde have indset, der var risiko for misbrug.
Du har handlet svigagtigt eller med forsæt undladt at opfylde dine forpligtelser om at beskytte pinkoden eller har undladt at spærre benzinkortet.
Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, at Q8 Danmark A/S har fået besked om, at benzinkortet skal spærres.

9 SPÆRRING

For at imødegå og begrænse misbrug er der indkodet automatisk spærring i vores elektroniske systemer. Q8 Danmark A/S' kortsikkerhedssystem er opbygget således, at det reagerer på et meget unormalt forbrug, overskridelse af aftalt købsmaksimum, registrering i Debitorregisteret og manglende betaling, hvilket kan medføre automatisk spærring af benzinkortet. Spærring af kort vil også kunne finde sted, hvis det bliver stjålet, tabt eller på anden vis bortkommer.

Hvis dit benzinkort bliver spærret, vil du modtage skriftlig meddelelse herom, ligesom du vil blive registreret på vores spærreliste.

Du har ligeledes ret til indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler i forbindelse med din registrering på spærrelisten.

Som registreret på Q8 Danmark A/S' spærreliste har du ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefon 33 19 32 00. (du kan læse mere herom på www.datatilsynet.dk).

10 HVORDAN BLIVER F24-BENZINKORT LUKKET?

Enhver væsentlig misligholdelse, såsom medvirken til kortmisbrug, vil medføre dels lukning af benzinkort, dels at ydelse af al yderligere kredit bortfalder, og endelig at alle udestående poster straks forfalder til betaling, uanset hvilket forfaldstidspunkt parterne tidligere måtte have aftalt.

Du kan ophæve benzinkortaftalen med en måneds varsel, mens Q8 Danmark A/S kan ophæve benzinkortaftalen med to måneders varsel.

I forbindelse med ophævelse skal benzinkortet altid tilbageleveres til Q8 Danmark A/S i overklippet stand.

Såfremt du ikke opfylder de forpligtelser, som følger af nærværende bestemmelser for benzinkort, foreligger der misligholdelse. Ved enhver misligholdelse forbeholder Q8 Danmark A/S sig ret til uden forudgående varsel at inddrage de udstedte benzinkort.

Skriftlige eller telefoniske klager kan rettes til Q8 Danmark A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København, telefon 70 24 24 24.

11 HVAD BETALER JEG FOR AT SPARE MED F24 BENZINKORT?

Der betales ikke gebyr for betaling via BS og heller ikke ved betaling ved tilsendt faktura. Sker der ændringer i gebyrordningen, får du meddelelse herom med rimeligt varsel. Ved betaling direkte til Q8 Danmark A/S skal indbetaling finde sted i overensstemmelse med den på fakturaen anførte sidste indbetalingsdag eller efter forudgående aftale. Overholdes betalingsfristen ikke, debiteres en morarente på 1,0 % pr. måned, beregnet fra den første i måneden af den forfaldne saldo, hvilket svarer til nominel rente på 12,7 % p.a.

12 HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE BETALER RETTIDIGT?

For udsendelse af første rykkerbrev betales et rykkergebyr på kr. 100. For efterfølgende rykkerbreve betales et rykkergebyr på kr. 100. Overgives vores tilgodehavende til retslig inkasso beregnes et inkassogebyr på kr. 100. Ved indgåelse af en betalingsaftale beregnes et gebyr på kr. 50 inkl. moms.

Såfremt dine bilag bortkommer, kan vi som en ekstra service tilbyde kopi af følgesedler og fakturaer for kr. 25 pr. stk. inkl. moms. Udfærdigelse af kontoudskrift koster et gebyr på kr. 100 pr. stk. inkl. moms.

13 BEHANDLING AF MINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Q8 Danmark A/S indsamler og behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med din ansøgning om et F24 Benzinkort. Medmindre ansøgningen om benzinkort afslås, opbevares følgende personlige oplys­ninger: Navn, adresse samt cpr-nummer og telefonnummer. Hvis betaling sker via BS, opbevares registrerings-, konto- eller girokontonummer, indtil tilmelding er foretaget.

Oplysningerne anvendes ligeledes i forbindelse med udfærdigelse af fakturaer, breve og lignende kommunikation med kortindehaver, ligesom oplysningerne kan blive anvendt i forbindelse med spærring af benzinkortet.

Ansøgning om benzinkort, der er imødekommet, opbevares i fem år.

Dine oplysninger videregives ikke uden dit samtykke, men Q8 Danmark A/S er tilsluttet RKI Kredit Information, og hvis en fordring overgives til retslig inkasso, jf. ovenfor under punkt 9, vil Q8 Danmark A/S i overensstemmelse med persondatalovens regler foretage en indberetning til RKI. De oplysninger, der videregives, vil være følgende: Navn, adresse, evt. fødselsdag samt skyldigt beløb.

Du har i henhold til persondataloven ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse overfor behandlingen af oplysningerne.

Du har ligeledes krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet.

Henvendelse kan rettes til Q8 Danmark A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København.

14 ÆNDRING AF DISSE VILKÅR

Ændringer af vilkår, der er til ugunst for dig, kan ske med to måneders varsel. Besked om ændringer vil blive givet direkte til dig, f.eks. pr. brev eller e-mail. Du bærer selv ansvaret for, at du ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis du ikke har meddelt ændring af din e-mail eller adresse til Q8 Danmark A/S.

Ved ændring af reglerne vil disse anses som vedtaget, medmindre du inden datoen for ikrafttræden har meddelt Q8 Danmark A/S, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler.

Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil benzinkortaftalen anses som ophørt på tidspunktet for ændringernes ikrafttræden, og kontoen vil herefter blive opgjort.

15 ADRESSE - OG NAVNEÆNDRING

Adresseændring skal straks meddeles til Q8 Danmark A/S. Meddelelsen kan gives til Kundecenteret på telefon 70 24 24 24, pr. brev til ovennævnte adresse eller på www.Q8.dk. Navneændringer bedes meddelt skriftligt pr. brev eller via www.Q8.dk. Hvis du ikke meddeler adresseændring til Q8 Danmark A/S, og det er nødvendigt at indhente oplysninger fra Folkeregistret, beregnes et gebyr på kr. 50 inkl. moms.

16 TVISTER

Alle tvister vedrørende F24 Benzinkort afgøres efter dansk ret og skal behandles af de danske domstole.

17 ÅRLIGE OMKOSTNINGER - ÅOP

Læs ÅOP

Ovenstående oplysninger er angivet i henhold til bekendtgørelse nr. 193 af 01/03/2007 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser.

18 ONLINE SERVICES HOS Q8 Danmark A/S

Du har mulighed for at få adgang til forskellige online services, som er beskrevet nærmere på www.F24.dk

Årlige omkostninger på F24 Benzinkort

Årlige omkostninger på F24 Benzinkort

Beregningerne er foretaget på baggrund af en hovedstol på kr. 5.000 og en løbetid på 1 år. Afdragsformen er kredit med variabelt lånebeløb.


ÅOP ved direkte betaling til Q8 Danmark A/S

Udnyttelsesgrad ÅOP før skat ÅOP efter skat*
100 % 0 % 0 %
50 % 0 % 0 %
25 % 0 % 0 %


ÅOP ved tilmelding til Betalingsservice

Udnyttelsesgrad ÅOP før skat ÅOP efter skat*
100 % 0 % 0 %
50 % 0 % 0 %
25 % 0 % 0 %


Ovenstående oplysninger er angivet i henhold til Bekendtgørelse nr. 193 af 01/03/2007 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser.


Sikkerhedsstillelse: Der er ingen sikkerhedsstillelse for Q8 Kundekort


*ÅOP efter skat: Som skattesats anvendes satsen for personer med negativ kapitalindkomst i gennemsnitskommune

Betalinger til Q8 

Betalingmetode

FIK-KORT
FIK-kontonr.: 
Kort art:
82486445
73
     
BANK
Registreringsnr.:
Kontonr.: 
2100
0124456606
     
PBS
Debitorgruppenr.:
Kreditornr.: 
02546
00015903

 

Sådan læser du din faktura

Liter/stk 
Viser hvor mange liter benzin/diesel, der er tanket

A' Pris
Viser vejl. udsalgspris/listepris for både benzin og diesel. (Hvis den lokale pris er højere end Q8s vejl. udsalgspris, vises dog på fakturaen den lokale pris, medmindre kunden har en særlig rabataftale med Q8). Beløb Antal liter x A` Pris (prisen pr. liter)

Rabat
Viser rabat og prisnedsættelse i forhold til pris anført under "Beløb" pr. liter brændstof i øre pr. liter

Beløb i alt
Viser samlet nettopris efter fradrag af rabat/prisnedsættelse for det enkelte køb